1001 câu nói hay

Stephenie Meyer

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Tạm Dịch:


Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Stephenie Meyer

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC