1001 câu nói hay

Khuyết Danh

"Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve"

Tạm Dịch:


Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận. 

Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC