Danh ngôn về tình bạn

Thomas Fuller

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

Tạm Dịch:


Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Thomas Fuller

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC