Trích dẫn hay

​– Ralph Waldo Emerson –

(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)
 

Tạm dịch:


Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

​– Ralph Waldo Emerson –

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC