Danh ngôn về cuộc sống

Hồ Chí Minh
"Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự đào thải mình"
Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC