Danh ngôn về tình bạn

Khuyết danh

In this WORLD, where everything seems UNCERTAIN, only one thing is DEFINITE. You will always be my FRIEND, beyond WORDS, beyond TIME and beyond DISTANCE!

Trên Thế Gian này, nơi mà mọi thứ dường như Mong Manh, chỉ một điều là Chắc Chắn. Bạn sẽ luôn mãi là Bạn của tôi, vượt qua mọi Ngôn Từ, Thời Gian và Khoảng Cách.

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC